Ξ Leave a comment

01-2016-acura-nsx-1

posted by  
Filed under

ProEXR File Description

=Attributes=
channels (chlist)
comments (string): “created with mental ray 3.12.1.18”
compression (compression): Zip16
dataWindow (box2i): [0, 0, 5999, 3373]
displayWindow (box2i): [0, 0, 5999, 3373]
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1.000000
screenWindowCenter (v2f): [0.000000, 0.000000]
screenWindowWidth (float): 1.000000
type (string): “scanlineimage”

=Channels=
A (half)
B (half)
G (half)
OCC.A (half)
OCC.B (half)
OCC.G (half)
OCC.R (half)
POINT.A (half)
POINT.B (half)
POINT.G (half)
POINT.R (half)
R (half)
UVPass.NX (float)
UVPass.NY (float)
UVPass.NZ (float)
depth.Z (float)
diffuse.B (half)
diffuse.G (half)
diffuse.R (half)
fresnel.A (half)
indirect.B (half)
indirect.G (half)
indirect.R (half)
normal.NX (float)
normal.NY (float)
normal.NZ (float)
reflection.B (half)
reflection.G (half)
reflection.R (half)
refraction.B (half)
refraction.G (half)
refraction.R (half)
specular.B (half)
specular.G (half)
specular.R (half)

comments powered by Disqus

Automotive Manufacturers & Categories

Search